Algemene Voorwaarden Kleindierpark Bellingwolde

Op ieder bezoek van een bezoeker aan de eenmanszaak Kleindierpark Bellingwolde te Bellingwolde zijn algemene voorwaarden van Kleindierpark Bellingwolde van toepassing. De algemene voorwaarden zijn op eerste verzoek kosteloos per e-mail dan wel op locatie bij Kleindierpark Bellingwolde verkrijgbaar.

1 Definities

a. dierenpark: de eenmanszaak Kleindierpark Bellingwolde, evenals diens medewerkers en vrijwilligers.
b. het terrein: het gebied waar de faciliteiten en de dierenverblijven van het dierenpark zich bevinden.
c. bezoeker: elke natuurlijke persoon die zich in Kleindierpark Bellingwolde bevindt, behoudens de medewerkers en vrijwilligers van Kleindierpark Bellingwolde.
d. locatie: Het volledig perceel van de Lindenlaan 13 te Bellingwolde.

2 Handhaving

Het dierenpark is gerechtigd bij het niet naleven van de algemene voorwaarden de betreffende bezoeker uit het dierenpark te verwijderen en/of de toegang te weigeren.

3 Verboden

Het is voor de bezoeker verboden om:
a. zich buiten de voor de Bezoekers bestemde looproutes, paden en gebouwen te begeven.
b. dieren eten of drinken te geven of de dieren te laten ontsnappen, op te hitsen, te doen schrikken of te (ver)storen.
c. voorwerpen of lichaamsdelen in, door of over de omheining van dierenverblijven te gooien, steken of achter te laten.
d. te eten of drinken buiten de daarvoor bestemde plaatsen.
e. de orde, veiligheid en/of het familiaire karakter in het dierenpark, van de bezoekers, het terrein en/of de dieren van het dierenpark te verstoren en/of in gevaar te brengen, dan wel zich op andere niet passende wijze te gedragen.
f. andere voertuigen mee te nemen dan rolstoelen, rollators en kinderwagens.
g. dieren in of uit het dierenpark mee te nemen.
h. goederen te koop aan te bieden of te promoten, enquêtes, tellingen en collectes te houden.
i. verdovende en alcoholische middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen en/of voorwerpen of wapens mee te nemen.
j. gebruik te maken van foto-, video- en andere opnameapparatuur – tenzij bestemd voor particulier en niet-zakelijk gebruik.
k. te roken in gebouwen en dierenverblijven.

4 Verplichtingen

Iedere bezoeker is gehouden om:
a. de aanwijzingen op het terrein en instructies van het dierenpark op te volgen.
b. situaties die tot letsel, schade of andere gevaarlijke situaties kunnen leiden, direct bij het dierenpark te melden.
c. op verzoek van het dierenpark het voor de betreffende locatie geldende toegangsbewijs te tonen.
d. afval in de daarvoor bestemde afvalbakken achter te laten.
e. de in het dierenpark geldende regels van de drank- en horecawet op te volgen. In Kleindierpark Bellingwolde worden geen alcoholische en sterke dranken verkocht.

5 Aansprakelijkheid

a. Het dierenpark is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatig handelen jegens de bezoeker, veroorzaakt door het dierenpark, zijn hulpmiddelen, zijn ondergeschikten en/of leidinggevenden, behoudens opzet of grove schuld van het dierenpark en/of zijn leidinggevenden.
b. Het dierenpark is niet aansprakelijk voor schade, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend directe, indirecte en gevolgschade valt, veroorzaakt door diensten en/of goederen, die door het dierenpark, haar ondergeschikten en/of leidinggevenden zijn geproduceerd en/of aan de bezoekers zijn geleverd, behoudens opzet of grove schuld van het dierenpark en/of haar leidinggevenden.
c. Ontstane schade dient door de bezoeker binnen 14 dagen na het incident waardoor de betreffende schade is ontstaan, schriftelijk aan het dierenpark te worden gemeld, zulks op straffe van verval van recht.

6 Overig

a. Op het terrein van het dierenpark bevindt zich cameratoezicht. Deze camera’s zijn met een bord aangegeven. Tevens maakt het dierenpark op het terrein met enige regelmaat beeld-, foto- of geluidsopnamen. Het Dierenpark maakt de bezoeker hiermee daarop attent.
b. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt het dierenpark zich de rechten en bevoegdheden voor die het dierenpark toekomen op grond van de Auteurswet, Benelux Merkenwet en de overige wetten en regelingen betreffende intellectueel eigendom.
c. Het dierenpark is bevoegd een deel van het Kleindierpark Bellingwolde naar eigen inzicht af te sluiten of dieren niet te laten bezichtigen, zonder dat de bezoeker (een deel van) de prijs van het entreebewijs terug kan krijgen.

Disclaimer voor kleindierpark.nl

Kleindierpark (Kamer van Koophandel: 30217612), hierna te noemen Kleindierpark, verleent u hierbij toegang tot kleindierpark.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Kleindierpark behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op kleindierpark.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Kleindierpark.Beperkte aansprakelijkheid

Kleindierpark spant zich in om de inhoud van kleindierpark.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op kleindierpark.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kleindierpark.

In het bijzonder zijn alle prijzen op kleindierpark.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op kleindierpark.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kleindierpark nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kleindierpark.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kleindierpark, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.